CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I DESHUMECTACIÓ D’UNA CASA D’ALT STANDING

Casa de alto standing

Descripció:

La climatització d’aquesta casa suposava un gran repte ja que pràcticament tot l’embolcall era de vidre, un material amb una alta transmitància que penalitza molt el confort interior.

Projecte:

Càlcul, disseny i dimensionat de la instal•lació de climatització d’una casa de luxe, aconseguint una alta eficiència energètica amb un alt rendiment dels equips.

A part de la climatització també es va instal•lar un sistema de ventilació i deshumectació, concretament a la zona d’aigües, gimnàs, lavabos i pàrquing.

Instal·lació:

Climatització
Equip de climatització tipus VRV bomba de calor condensat per aire amb tecnologia inverter, aconseguint major confort i estalvi energètic.

Unitats terminals tipus conductes amb impulsió mitjançant difusors i reixes lineals. La impulsió es va fer pensant en tot moment per no alterar l’harmonia de l’arquitectura de la casa.

Tot això gestionat mitjançant un control centralitzat amb pantalla tàctil. La implantació d’aquest sistema ens permet controlar les variables de la vivenda optimitzant el consum energètic i mantenint la demanda de confort.

Ventilació
Sistema de renovació d’aire amb recuperació de calor garantint una òptima qualitat de l’aire amb un important estalvi energètic.

Deshumectació
Control del grau de humitat en la zona d’aigües interior.

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA EN UN PÀDEL INDOOR

Objectiu:

Càlcul, disseny i dimensionat de les instal·lacions tèrmiques del centre esportiu, aconseguint una alta eficiència energètica amb un alt rendiment dels equips.

Projecte:

Aquest projecte consisteix en instal·lar els equips necessaris per garantir uns òptimes condicions de climatització, ventilació i ACS en un Pàdel Indoor amb la complexitat que això suposa, degut a l’activitat que s’hi desenvolupa.

Equips instal·lats:

Climatització: Equip de climatització tipus VRV bomba de calor condensat per aire. Unitats terminals tipus conductes, cassette i consoles de paret i sostre. Tota això gestionat mitjançant un control centralitzat amb pantalla tàctil.

Ventilació: Sistema de renovació d’aire amb recuperació de calor.

Producció d’ACS: Equips solars termodinàmics amb sistemes d’acumulació d’aigua calenta i caldera de suport.

Tractament de l’aigua: Descalcificador per l’eliminació de la duresa de l’aigua.

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFERENCIA BARCELONA.
REFRIGERACIÓ I CONTROL D’HUMITAT SALES DE COMUNICACIÓ.

Objectiu:

Renovació de tot el sistema de climatització de l’edifici.
Edificio Barcelona

Projecte:

Es substitueixen les antigues refredadores d’ aigua i les canonades de tot l’edifici. S’instal·la un sistema a 4 tubs, amb recuperació de calor.
La renovació d’aire es fa mitjançant recuperadors d’ energia amb control de la humitat per llances de vapor alimentades per uns dipòsits d’aigua osmotitzada.
A la vegada es fa un segon circuit hidràulic per la refrigeració de les sales de comunicacions.

Equips instal·lats:

- 3 unitats refredadores aigua-aire amb recuperació de calor de la marca Climaveneta.
– 120 fancoils de la marca Daikin.
– 5 recuperadors de calor de la marca Eurofred.
– Més de 5 km de canonades de polipropilè i uns 750 metres de canonada d’acer.
– Col·lectors d’acer de 400mm.
– 20 bombes de circulació de la marca Wilo.
– 5 Humidificadors de la marca Neptronic.
– 1 sistema d’ osmosi i un de descalcificació.
– 10 equips de refrigeració i control d’humitat per sales tècniques

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I A.C.S AMB GEOTÈRMIA

Objectiu:

Amb energies renovables es pretén aconseguir la climatització i l’ aigua calenta sanitària del gimnàs, sales de tractament i SPA, de la Casa Club del PGA Golf de Caldes de Malavella.

Projecte:

Projecte per la climatització i aigua calenta sanitària del gimnàs, vestuaris, les sales de tractament i SPA, i deshumidificació del mateix SPA de la Casa Club del PGA Golf de Caldes de Malavella.
Casa Club del PGA Golf de Caldes de Malavella
Casa Club del PGA Golf de Caldes de Malavella

Equips instalats:

- Dues unitats refredadores aigua-aigua de la marca Vaillant
– Una unitat deshumectadora de la marca Ciat.
– Climatitzadors, fan-coils i recuperadors energètics de la marca Ciat.
– Bescanviadors de la marca Sedical.
– Bombes de circulació de la marca Wilo.
– Xarxa hidràulica fabricada amb canonades de polipropilè.
– Dotze pous de 110 m de fondaria.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓ PER MÀQUINES D’ IMPREMTA

Objectiu:

Es pretén eliminar la dependència dels equips de producció respecte de la seva màquina de refrigeració.
Es fixa com a objectiu també aconseguir un important estalvi energètic i poder disposar d’una xarxa hidràulica que cobreixi tot el recinte per futures ampliacions.

Projecte:

Centralitzar els sistemes de refrigeració.
Potència de frigorífica instal·lada: 432.5 kw
Xarxa hidràulica fabricada amb tuberia de ferro de 6”.
Disseny i muntatge d’una sala de màquines amb col·lectors i bombes pels circuits primaris i secundari.
Disseny i muntatge d’un anell hidràulic per la distribució d’aigua de refrigeració a qualsevol punt de producció.
Muntatge dels bescanviadors, bombes i controls dels circuit terciari. (Dibujo Lamigraf)

Resultat:

S’han eliminat les parades de producció per avaries en els equips de fred.
S’ha aconseguit un important estalvi energètic.

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER UN HOTEL

Objectiu:

Climatització i renovació d’aire d’un hotel. Es tracta d’una mansió modernista protegida, funcionant a ple rendiment, i on no es pot instal·lar cap element visible en cap de les 4 façanes.

Projecte:

Climatització mitjançant equips de volum de refrigerant variable amb unitats terminals independents per a cada habitació.
Instal·lacions frigorífiques muntades pels soterranis i zones de servei de l’hotel.

Resultat:

Climatització independent per a cada habitació amb control parcial per part dels hostes ( engegar i parar ) i control centralitzat governat per la propietat.